Rust closure

闭包:可以捕获其所在作用域中变量的匿名函数

fn add_one_v1  (x: u32) -> u32 { x + 1 };
let add_one_v2 = |x: u32| -> u32 { x + 1 };
let add_one_v3 = |x|       { x + 1 };
let add_one_v4 = |x|        x + 1 ;
 • 调用方式与函 …

Jerry Su Jan 05, 2023 1 mins

闭包:可以捕获其所在作用域中变量的匿名函数

fn add_one_v1  (x: u32) -> u32 { x + 1 };
let add_one_v2 = |x: u32| -> u32 { x + 1 };
let add_one_v3 = |x|       { x + 1 };
let add_one_v4 = |x|        x + 1 ;
 • 调用方式与函数调用相同,输入和返回类型可以省略。

 • 声明时使用 || 替代 () 将输入参数括起来。

 • 函数体定界符({})对于单个表达式是可选的,其他情况必须加上。

fn test_closure() {
  let MAX = 1000;
  let closure = |i: u32| i + MAX;
  let x = 1;
  println!("x: {}", closure(x));
}

test_closure()
x: 1001
 • 是匿名函数。

 • 保存为变量、作为函数参数。

 • 可以从定义的作用域中捕获变量值。


Read more:

Related posts: